Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Oceaa Projects B.V. gevestigd te Barendrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75346931.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Oceaa.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Oceaa en de Opdrachtgever met de specificaties betreffende de levering van diensten door Oceaa aan Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, introducties, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten door Oceaa aan Opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Oceaa en Opdrachtgever.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Op alle door Oceaa te verrichten werkzaamheden is de ‘De Nieuwe Regeling 2011’ (hierna aangeduid als ‘DNR 2011’) van toepassing. Deze regeling kan worden geraadpleegd of gedownload op www.oceaa.nl/DNR2011. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van DNR 2011 en deze voorwaarden, zullen de algemene voorwaarden van Oceaa Projects voorrang hebben.

Artikel 3. Offertes en opdrachten

 1. Oceaa zal offertes verstrekken met vermelde prijzen en condities, die ten allen tijden geheel vrijblijvend zijn, tenzij anders vermeld.
 2. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Tenzij anders aangegeven, zijn de prijzen vermeld in een offerte of aanbieding exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele kosten die worden gemaakt in het kader van de overeenkomst, zoals reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten.
 4. Oceaa kan niet aan zijn offerte of aanbieding gehouden worden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Oceaa is niet verplicht om een gedeelte van de opdracht uit te voeren tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, louter en alleen omdat er een samengestelde prijsopgave is verstrekt. Daarnaast dienen aanbiedingen of offertes niet als automatische geldigheid voor toekomstige orders.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte of aanbieding schriftelijk heeft aanvaard of anderzijds bevestigd of Oceaa met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
 2. Oceaa voert haar opdrachten uit in overleg met de opdrachtgever en op basis van de gemaakte afspraken in een schriftelijke overeenkomst.
 3. De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
 4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door ondertekening van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze natuurlijke of rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde betalingen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdrachten

 1. Oceaa zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Hierbij neemt Oceaa de zorgvuldigheid in acht die van een goed opdrachtnemer mag worden verwacht.
 2. Oceaa zal de opdrachten uitvoeren binnen de in de overeenkomst overeengekomen termijnen en op de overeengekomen wijze.
 3. Oceaa is gerechtigd om voor de uitvoering van de opdrachten derden in te schakelen.
 4. Indien Opdrachtgever niet tijdig de voor de uitvoering van de opdrachten benodigde informatie, materialen en faciliteiten ter beschikking stelt, is Oceaa gerechtigd de uitvoering van de opdrachten op te schorten en/of de extra kosten die hierdoor ontstaan in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

Artikel 6. Wijzigingen na opdrachtbevestiging en tariefsaanpassingen

 1. Wijzingen aan opdrachten komen tot stand op het moment dat deze schriftelijk door Oceaa zijn geaccepteerd door middel van een nieuwe schriftelijke  overeenkomst.
 2. Oceaa is gerechtigd de tarieven aan te passen met het volledige bedrag of het evenredige bedrag, voorvloeiende uit één of meer van de volgende kosten-aanpassingen ten aanzien van de opdracht:
  1. Wijzigingen van arbeidsvoorwaarden ten gevolge van wijzigingen van wet- en regelgeving, dan wel de toepasselijke arbeidsvoorwaarden bij Oceaa of Opdrachtgever of ten gevolge van een overheidsmaatregel verbindend voorschrift of ten gevolge van enige bepaling vervat in de opdracht en de bijbehorende voorwaarden;
  1. Wijziging van de kosten verbonden aan de opdracht ten gevolge van wijzigingen van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift betreffende de arbeidsvoorwaarden in algemene zin;
  1. Wijziging van de kosten verbonden aan de opdracht ten gevolge van wijzigingen in het werkgeversaandeel betreffende premies, sociale verzekeringswetten of overige te betalen premies en pensioenpremies;
  1. Opdrachtgever zal van iedere wijziging schriftelijk op de hoogte gesteld worden.
 3. Na aanvang van de werkzaamheden hebben beide partijen het recht om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, mits dit schriftelijk gebeurt. Bij het voortijdig beëindigen van de overeenkomst, geldt er een opzegtermijn van twee maanden. Bij tussentijdse opzegging door Opdrachtgever heeft Oceaa recht op compensatie voor het verlies aan bezetting, tenzij de opzegging is toe te rekenen aan feiten en omstandigheden die Oceaa betreffen.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Oceaa verstrekte diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot adviezen, rapporten, ontwerpen, tekeningen en andere geleverde materialen, berusten bij Oceaa.
 2. De Opdrachtgever mag tijdens de werkzaamheden verstrekte stukken, van de intellectuele eigendomsrechten die in artikel 7.1 worden genoemd, niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oceaa verveelvoudigen, openbaar maken, gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de stukken bedoeld waren, of aan derden bekendmaken.
 3. Oceaa behoudt het recht om de kennis en ervaring die is opgedaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, te gebruiken voor andere doeleinden. Hierbij zal echter geen vertrouwelijke informatie aan derden worden verstrekt, tenzij daar schriftelijk toestemming voor is gegeven.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Oceaa is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.
 2. Oceaa is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of imagoschade. Oceaa is uitsluitend verantwoordelijk voor directe schade.
 3. De aansprakelijkheid van Oceaa is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Oceaa Projects wordt uitbetaald.
 4. Oceaa en Opdrachtgever zullen zich voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in deze voorwaarden. Op verzoek van Oceaa verstrekt Opdrachtgever een bewijs van de verzekering.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Oceaa voor aanspraken van derden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Ook voor overmacht of onvoorziene situaties, waarop Oceaa geen invloed kan uitoefenen, en daaruit voortvloeiende gevolgen is Oceaa niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daarvoor in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en onvoorzien, waarop Oceaa geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Oceaa niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder wordt mede begrepen ziekte van de projectuitvoerenden, stakingen en dergelijke.
 7. Aansprakelijkheid van Oceaa is beperkt tot schade die aan Oceaa binnen het jaar schriftelijk wordt gemeld na het beëindigen van de opdrachten. Latere vorderingen zijn niet meer ontvankelijk.

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. De betaling is compleet indien en zodra het verschuldigde bedrag door Oceaa ontvangen is.
 3. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zoals binnen lid 1 genoemde betalingsperiode wordt vermeld, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.
 4. Na ontvangst van de factuur is de opdrachtgever gehouden het verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn te betalen.

Artikel 10. Incassokosten

 1. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten conform de Wet Incassokosten.
 2. Indien Oceaa echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijke gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 3. Opdrachtgever kan niet verrekenen wat hij verschuldigd is aan de Oceaa, en het indienen van bezwaren tegen de hoogte van een factuur heeft geen invloed op de verplichting tot betaling. Bovendien kan Opdrachtgever de betaling van een factuur om andere redenen niet opschorten, tenzij hij zich kan beroepen op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW).

Artikel 11. Retentierecht

 1. Oceaa heeft het recht om haar verplichtingen op te schorten en/of de opdrachtgever geen verdere toegang tot haar diensten te verlenen, totdat de openstaande facturen volledig zijn voldaan.
 2. Het retentierecht kan worden uitgeoefend indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens Oceaa, waaronder begrepen de verplichting tot betaling van de factuur. Het retentierecht kan ook worden uitgeoefend indien er gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de opdrachtgever.
 3. Oceaa Projects stelt Opdrachtgever onverwijld op de hoogte van de uitoefening van het retentierecht en de reden daarvoor door middel van een schriftelijke correspondentie.
 4.  Oceaa Projects is gerechtigd om alle kosten die verband houden met het uitoefenen van het retentierecht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Oceaa Projects is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van de uitoefening van het retentierecht, tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Oceaa Projects
 6. Het retentierecht eindigt zodra de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Oceaa Projects heeft voldaan.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen Oceaa en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiend uit of in verband houdend met de overeenkomst of deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Oceaa is gevestigd.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Bij eventuele verschillen in interpretatie is steeds prevaleert de Nederlandse tekst.